Zásady zpracování osobních údajů

1 Obecná ustanovení

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Vypracovali jsme tyto Zásady zpracování osobních údajů, abychom vás jako své zákazníky informovali o tom, jak společnost DRIGA s.r.o. (dále jen „my“ nebo „Společnost“) vaše osobní údaje získává, uchovává, chrání a dále zpracovává v souvislosti s prodejem či zprostředkováním prodeje technologických celků a strojního vybavení a poskytováním souvisejících služeb. Při prodeji i zprostředkování prodeje zboží zpracováváme vaše údaje v pozici správců osobních údajů.

Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění našich smluvních povinností, kterými jsme zavázáni a pro ochranu našich oprávněných zájmů, případně též k plnění našich zákonných povinností.

Prostřednictvím těchto Zásad zpracování osobních údajů vám chceme poskytnout informace o tom, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje (kapitoly 3 až 6 níže), a o vašich právech a způsobu, jakým je můžete uplatnit (kapitola 7 níže).

Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, zejména našich zákazníků a dalších osob, jejichž osobní údaje můžeme zpracovávat v souvislosti s poskytováním našich produktů a služeb.

Doporučujeme vám pečlivě se seznámit s těmito Zásadami zpracování osobních údajů. V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

2 Správce osobních údajů a kontaktní ÚDAJE

Správcem vašich osobních údajů je společnost DRIGA spol. s r.o., se sídlem U Národní galerie 478, PSČ 15600, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 82117, IČ: 264 37 007.

Kontaktní údaje Společnosti pro jakékoliv záležitosti týkající se ochrany osobních údajů jsou :

Adresa: DRIGA spol. s r.o., U Národní galerie 478, Praha 5 - Zbraslav, PSČ 15600

Tel.: +420 257 924 633

E-mailová adresa: hensel@drigagroup.cz

3 zpracování osobních údajů při prodeji či Zprostředkování prodeje

3.1 Abychom vám mohli dodávat zboží našich obchodních partnerů a poskytovat související služby, potřebujeme znát a dále zpracovávat některé vaše osobní údaje. Osobní údaje zpracováváme zejména za účelem uzavření smlouvy (vč. jednání před uzavřením smlouvy) a plnění smluvního vztahu a právním základem takového zpracování je plnění smlouvy, případně náš oprávněný zájem. Oprávněný zájem je právním základem zpracování zejména v případech, kdy je zákazníkem právnická osoba a zpracováváme osobní údaje jejích kontaktních osob.

3.2 Rozsah a zdroje zpracovávaných údajů. Pro výše uvedené účely zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci smluvního ujednání. Jedná se zejména o následující údaje:

· identifikační údaje (zejména jméno, příjmení, titul, adresa bydliště, IČ, DIČ, číslo bankovního účtu);

· kontaktní údaje (vaše e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení nebo fakturační adresa);

· nákupní a platební historie včetně souvisejících údajů (např. údajů na dodacích listech, údajů o reklamacích apod.).

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s jednáním o uzavření smluvního či jiného právního vztahu a jeho průběhu. Některé osobní údaje můžeme dále ověřovat a/nebo přímo získávat z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, centrální evidence exekucí, insolvenční rejstřík apod.).

3.3 Účel zpracování. Vaše osobní údaje zpracováváme především za účelem prodeje či zprostředkování prodeje a poskytování souvisejících služeb a správy zákaznického vztahu s vámi. Některé údaje, které o vás máme k dispozici, zpracováváme i po ukončení trvání smlouvy. Konkrétně osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

3.3.1 Prodej či zprostředkování prodeje zboží. Osobní údaje zpracováváme při prodeji či zprostředkování prodeje technologických celků a strojního vybavení našich obchodních partnerů koncovým zákazníkům a poskytování souvisejících služeb.

Pro tyto účely vaše osobní údaje zpracováváme na základě právního základu plnění smlouvy (vč. jednání před uzavřením smlouvy) a/nebo našeho oprávněného zájmu (zejména v případě, kdy s námi jednáte jako zaměstnanec, zástupce nebo jiná pověřená osoba zákazníka a nemáme s vámi z tohoto důvodu žádný smluvní vztah).

Pro tento účel vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu, případně po dobu nezbytnou pro splnění smluvních závazků vyplývajících z příslušné smlouvy.

3.3.2 Reklamace. Pokud se zákazník domnívá, že plnění ze strany naší Společnosti vykazuje vady, je oprávněn jej reklamovat v souladu s příslušnými předpisy a smluvním vztahem. Vyřizování reklamací je součástí smluvního plnění mezi Společností a vámi a zároveň se jedná o naší zákonnou povinnost.

3.3.3 Zasílání upomínek. Pokud není splatná faktura za poskytnuté plnění včas uhrazena, můžeme vám zasílat upomínky, a to až do té doby, než dojde k jejímu uhrazení.

3.3.4 Určení, výkon a obhajoba právních nároků. Po ukončení smluvního vztahu můžeme rovněž po dobu trvání promlčecích lhůt uchovávat některé z vašich osobních údajů, jejichž zpracování je nezbytné pro ochranu našich práv a případnou obhajobu právních nároků, včetně vymáhání neuhrazených plateb.

3.3.5 Účetní a daňové doklady. Některé osobní údaje mohou být uvedeny na účetních dokladech (tedy zejména fakturách). Podle platných právních předpisů (např. zákona o účetnictví či zákona o dani z přidané hodnoty) máme povinnost tyto doklady uchovávat, a to až po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. Pokud nám vzniká zákonná povinnost tyto doklady archivovat, ukládáme spolu s nimi i vaše osobní údaje uvedené na příslušném daňovém dokladu.

3.4 Doba uchování. Pokud nevyplývá z právních předpisů delší doba uchování, tak budeme vaše osobní údaje uchovávat po dobu trvání smlouvy a dále na základě našeho oprávněného zájmu do uplynutí promlčecích lhůt k uplatnění nároků z dané smlouvy (pokud bude trvat soudní spor i po skončení promlčecích lhůt, budou údaje uchovávány až do úplného skončení sporu).

4 Další zpracování údajů

Kromě výše uvedeného naše Společnost provádí další zpracování osobních údajů, a to po níže vymezenou dobu, pro níže vymezené účely a na základě níže vymezených právních základů:

4.1 BEZPEČNOST OBJEKTŮ

4.1.1 Pokud navštívíte naši Společnost, můžeme si od vás za účelem zajištění bezpečnosti objektu a evidence osob vstupujících do prostor naší Společnosti vyžádat některé vaše osobní údaje. Tyto údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu na zajištění bezpečnosti našich prostor.

4.1.2 Rozsah zpracovávaných údajů. Abychom vám mohli zasílat relevantní marketingová sdělení, využíváme zejména následující osobní údaje:

· identifikační údaje (jméno, příjmení) .

4.1.3 Doba zpracování. Údaje pro tento účel zpracováváme maximálně po dobu 3 měsíců, popř. po delší dobu, pokud to bude nezbytné za účelem určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků nebo z důvodu jiného oprávněného zájmu. [FF1]

4.2 MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

4.2.1 Pokud nám k tomu udělíte souhlas nebo jste naším zákazníkem, můžeme vaše osobní údaje dále využívat za účelem zasílání novinek o našem zboží a souvisejících službách a jiných obchodních sdělení související s naším zbožím. Jedná se zejména o novinky týkající se našeho zboží a služeb, které by pro vás mohly být relevantní na základě vašich předchozích nákupů. Novinky vám můžeme zasílat prostřednictvím vašich kontaktních údajů. Právním základem takového zpracování je vámi udělený souhlas, popř. náš oprávněný zájem na informování našich zákazníků o novinkách v rámci Společnosti či doručování souvisejících obchodních sdělení. Pokud svůj souhlas s tímto zpracováním odvoláte nebo vyslovíte námitky proti zpracování na základě oprávněného zájmu, bez dalšího přestaneme vaše osobní údaje pro účely zasílání marketingových sdělení zpracovávat.

4.2.2 Rozsah zpracovávaných údajů. Abychom vám mohli zasílat relevantní marketingová sdělení, využíváme zejména následující osobní údaje:

· identifikační údaje (jméno, příjmení) ;

· kontaktní údaje (korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo);

· údaje o vašich objednávkách.

4.2.3 Doba zpracování. Údaje pro tento účel zpracováváme po dobu platnosti souhlasu nebo do té doby, než svůj souhlas odvoláte. V případě, že jste naším zákazníkem, tak budeme údaje zpracovávat po dobu trvání obchodního vztahu nebo do té doby než vyslovíte námitky proti takovému zpracování.

5 Sdílení a předávání osobních údajů (příjemci osobních údajů)

5.1 Příjemci osobních údajů

Osobní údaje, které zpracováváme výše popsanými způsoby, můžeme sdílet se třetími stranami, které zajišťují některé služby související s prodejem našich výrobků a poskytováním našich služeb, zejména se jedná o administrativní podporu, poskytování softwarových nástrojů apod. Tyto osoby jsou v postavení zpracovatelů osobních údajů. Vaše osobní údaje můžeme sdílet zejména:

· s naším obchodním partnerem, jehož zboží jste si objednali, za účelem uzavření smlouvy a dodání objednaného zboží (včetně, ve výjimečných případech, obchodních partnerů ze třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor);

· se společností DRIGA s.r.o., se sídlem Praha 5 - Zbraslav, U Národní galerie 478, PSČ 15600, IČ: 264 37 007, která je členem stejné skupiny za účelem administrativní podpory při poskytování služeb a sdíleného poskytování některých služeb;

· s osobami zajišťujícími dopravu zboží;

· s osobami zajišťujícími bezpečnost našich objektů;

· s poskytovatelem cloudových služeb; [FF2]

· k některým vašim osobním údajům mohou mít výjimečně přístup externí auditoři, daňoví poradci, právní zástupci, pokud je to nezbytné pro vymáhání či zaúčtování pohledávek nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů nebo pojišťovny v případě řešení pojistných událostí ;

· pokud se na nás při výkonu svých pravomocí obrátí orgány veřejné moci s žádostí o poskytnutí informací, jejichž součástí mohou být vaše osobní údaje, budeme na základě povinností vyplývajících ze zákona nebo jiného právního aktu povinni v nezbytném rozsahu vaše osobní údaje zpřístupnit.

5.2 Záruky zpracování

Se zpracovateli osobních údajů jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů, které zaručují nejméně stejnou úroveň ochrany vašich osobních údajů jako tyto Zásady zpracování osobních údajů.[FF3]

6 Zabezpečení dat

Zavedli jsme a udržujeme nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro vás jako subjekt údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat zejména opatření zajišťující fyzickou bezpečnost, přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti zaměstnanců, kteří mají přístup k vašim údajům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarovou ochranu zařízení, na kterých jsou uloženy osobní údaje a další opatření.

7 Vaše práva jako subjektu údajů

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat informace o způsobech zpracování svých osobních údajů a právo na opravu údajů, které o vás jako správce osobních údajů zpracováváme. V určitých případech máte právo požadovat vymazání svých osobních údajů, dále pak máte právo na přístup ke svým osobním údajům nebo na jejich přenos (např. přenos k jinému poskytovateli služeb). V některých případech máte právo vznést námitky a také právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. V případě, že jste nám dříve poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat. Jednotlivá práva a způsob jejich uplatnění jsou podrobněji popsána níže.

7.1 Způsob uplatňování vašich práv

Pokud uplatníte jakékoliv své právo podle tohoto článku nebo dle platných právních předpisů, informujeme o přijatém opatření nebo vymazání osobních údajů nebo o omezení zpracování, v souladu s vaším požadavkem, každého příjemce, kterému byly tyto údaje poskytnuty podle kapitoly 6 těchto Zásad zpracování osobních údajů, pokud takové sdělení bude možné a/nebo nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí.

Pokud budete uplatňovat svá práva, můžeme vás požádat o poskytnutí některých dodatečných osobních údajů, které jste nám již dříve sdělili. Poskytnutí takových údajů je nezbytné pro ověření, zda byl příslušný požadavek skutečně zaslán vámi. Odpovíme vám do jednoho měsíce po obdržení vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu ve složitých případech prodloužit o další dva měsíce.

7.2 Oprava vašich osobních údajů

Podle platné právní úpravy máte právo na opravu vašich osobních údajů, které s námi sdílíte. V případě žádosti o opravu vašich osobních údajů nás kontaktujte prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole 2 těchto Zásad zpracování osobních údajů.

Přijímáme přiměřená opatření k zajištění toho, abyste mohli udržovat vaše osobní údaje přesné a aktuální. Vždy nás můžete kontaktovat s dotazem, zda stále zpracováváme vaše osobní údaje.

7.3 Vymazání vašich osobních údajů

Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání vašich osobních údajů, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole 2 těchto Zásad zpracování osobních údajů.

Pokud nás kontaktujete s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které máme, pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro plnění smluvních nebo zákonných povinností či pro ochranu našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše. Dále také smažeme (a zajistíme smazání ze strany zpracovatelů, které pověřujeme) všechny vaše osobní údaje v případě, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, pokud jste nám souhlas dříve poskytli.

7.4 Odvolání souhlasu

Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám dříve poskytli, můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. Můžete tak učinit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole 2 těchto Zásad zpracování osobních údajů. V takovém případě vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu smažeme postupem dle bodu 7.3.

Vezměte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu před jeho odvoláním z vaší strany.

7.5 Zpřístupnění a přenositelnost vašich osobních údajů

Máte právo požadovat informaci o tom, zda o vás zpracováváme osobní údaje a v jakém rozsahu. Rovněž máte právo požadovat, abychom vám zpřístupnili osobní údaje, které jste nám poskytli a další osobní údaje týkající se vaší osoby. V případě, že si chcete potvrdit rozsah údajů, které o vás zpracováváme nebo získat jejich kopii, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole 2 těchto Zásad zpracování osobních údajů.

Pokud budete požadovat přenos vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě plnění smlouvy a/nebo vašeho souhlasu, můžete nás požádat o jejich přenos přímo třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve své žádosti, za předpokladu, že takový požadavek nebude mít negativní vliv na práva a svobody jiných osob a bude technicky proveditelný.

7.6 Právo vznést námitky

V případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (např. pokud zpracováváme vaše údaje jakožto kontaktní osoby našeho zákazníka), máte právo z důvodu týkajícího se vaší konkrétní situace kdykoliv vznést námitku proti takovému zpracování. Pokud v takovém případě neprokážeme naše závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převážily nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pokud neprokážeme, že tyto údaje jsou nutné pro určení, výkon a obhajobu našich právních nároků, tak tyto údaje nebudeme dále zpracovávat a bez zbytečného odkladu je vymažeme. Pokud vznesete námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, tak bez dalšího přestaneme vaše údaje pro tento účel zpracovávat.

Námitky proti zpracování můžete vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole 2 těchto Zásad zpracování osobních údajů.

7.7 Omezení zpracování

Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání vašich osobních údajů pokračovat, budeme vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.

Žádost o omezení zpracování můžete uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole 2 těchto Zásad zpracování osobních údajů.

7.8 Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Máte právo podat stížnost týkající se námi prováděného zpracovávání vašich osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu: www.uoou.cz.

8 Aktualizace Zásad zpracování osobních údajů

Průběžně můžeme tyto Zásady zpracování osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad zpracování osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na následujícím odkazu: [•][FF4] . O podstatných změnách vás budeme informovat.

Tento dokument je určen výhradně pro potřeby společnosti DRIGA s.r.o. (dále jen „Klient“) a jejích afilací. Právní poradenství v tomto dokumentu je chráněno jako komunikace mezi advokátem a klientem. Autorská práva PIERSTONE s.r.o., advokátní kancelář k tomuto dokumentu zůstávají jeho předáním nedotčena. Tento dokument vychází z podkladů a informací poskytnutých Klientem. Skutkový stav popsaný v tomto dokumentu vychází z výsledků omezeného mapování provedeného Klientem v předaném prohlášení o ochraně osobních údajů fyzických osob v DRIGA s.r.o. Naše poradenství se zaměřuje pouze na oblast ochrany osobních údajů ve smyslu Nařízení EU 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.