Žárové nástřiky

(Oerlikon Metco)

Driga s.r.o. je také zástupcem švýcarského výrobce strojů a zařízení pro žárové nástřiky Oerlikon Metco, včetně dodávek speciálních materiálů (práškových i drátů), včetně kompletních pracovišť pro zvolené aplikace.

Žárové nástřiky jsou technologií poskytující funkčně efektivní povlaky ( keramické, kovokeramické a kovové), používané v mnoha odvětvích průmyslu. Jde o univerzální, vysoce kvalitní a ekonomické technologie umožňují přizpůsobit povrchové vlastnosti dílů a součástí provozním podmínkám. To vede k prodloužení životnosti, zvýšení spolehlivosti a kvality součástí, a tím i k finanční výhodnosti jejich použití (ochrana povrchu před opotřebením, snížení nutnosti výměny dílů, efektivní provoz zařízení apod.). Tradiční aplikace žárově stříkaných povlaků se zaměřují především na ochranu povrchů, nové aplikace se však čím dál více zaměřují na funkční vlastnosti daného povrchu. Společným cílem je pak zvyšování životnosti a funkční spolehlivosti povlakovaného předmětu.

Obecné aplikace:
Využití žárových nástřiků obecně je všude tam, kde lze aplikovat poměrně tenkou vrstvou /max. 2,5 mm - 3 mm/ a kde není na závadu změna struktury základu, kde se působením tepla při nanášení nezpůsobí nežádoucí deformace a kde zvýšená životnost předčí zpracovatelské náklady. V obecném pojetí to jsou různé druhy hřídelí a čepů, kluzná pouzdra, kyvné páky, vahadla, kulisy a mnoho aplikací tam, kde je zapotřebí povlakovat hrany, co jsou např. různé formy, nástroje, měřidla .


OERLIKON METCO

Žárové nástřiky


Žárové nástřiky představují perspektivní technologii, která poskytuje funkčně efektivní povlaky, používané v mnoha odvětvích průmyslu.

Tyto flexibilní, vysoce kvalitní a ekonomické technologie umožňují optimálně přizpůsobit povrchové vlastnosti součásti náročným provozním podmínkám.

Prvotním účelem žárově stříkaných povlaků byla ochrana povrchu součástí. V poslední době se žárově stříkané povlaky využívají jako funkční povrchy, které poskytují alternativu mezi používáním tenkých vrstev a objemových materiálů.

Technologie žárových nástřiků přinášejí nové možnosti do technologie prvovýroby a renovací v řadě špičkových odvětví.


Aplikace žárových nástřiků nám řeší několik prioritních technických problémů:

* zvyšování technických parametrů výrobků
* zvyšování provozní spolehlivosti a životnosti výrobků
* snižování nákladovosti výroby
* snižování energetické náročnosti výroby

The new functional sketches


V současné době jsou technologie žárově stříkaných povlaků prakticky nezastupitelné a jejich dopad se především projevuje v technickém

a ekonomickém zvyšování užitných vlastností jak v prvovýrobě, tak při renovacích součástí.


Vytvořené povlaky zajišťují:

* odolnost proti mechanickému opotřebení (abraze, eroze, kavitace)
* doplnění chybějícího materiálu na původní rozměr
* odolnost proti kombinovanému namáhánío
* odolnost proti působení agresivního chemického prostředí
* vynikající tribologické vlastnosti
* odolnost proti korozi a oxidaci
* odolnost proti extrémně vysokým teplotám
* elektroizolační nebo elektrovodivé vlastnosti
* biokompatibilní vlastnosti

The new functional sketches


Princip žárových nástřiků

Žárový nástřik je částicový proces vytváření povlaků na součástí, kdy nanášený materiál ve formě prášku (drátu) je veden do zařízení, kde dojde k jeho natavení a urychlení směrem k povlakované součásti. Po následném dopadu na povrch součástí dojde k výraznému rozprostření částic a jejich rychlému utuhnutí. Tím vzniká povlak se specifickými vlastnostmi a charakteristickou lamelární strukturou.

Materiál nastříkaných povlaků:

* čisté kovy
* oceli
* slitiny a superslitiny
* cermety

The new functional sketches


Typy žárových nástřiků

* Povlaky odolné proti opotřebení
* Povlaky odolné proti korozi
* Nástřiky pro doplnění materiálu
* Obrusitelné povlaky
* Tepelné izolátory
* Elektricky vodivé povlaky
* Elektricky nevodivé povlaky
* Biokompatibilní povlaky

The new functional sketches

Aplikace žárových nástřiků

Všeobecné strojírenství

* čerpací a hydraulická technika (povlaky odolné proti opotřebení, korozi a působení agresivních médií)
* papírenský a tiskařský průmysl (povlaky odolné proti mechanickému opotřebení a korozi)
* textilní průmysl (povlaky odolné proti opotřebení)
* elektrotechnický průmysl (elektroizolační, elektrovodivé povlaky)
* chemický průmysl – povlaky odolné proti působení různých druhů chemických látek
* náhrada tvrdého chromování

The new functional sketches


Těžké strojírenství

* otěruvzdorné tvrdé povlaky na rovinné a rotační plochy součástí a komponent, odolnost proti


Renovace

* renovace opotřebených součástí (kluzná ložiska, čepy válců, trakčních motorů, pístnice, plunžry apod.) The new functional sketches

Energetika

* povlaky odolné proti korozi, erozi, abrazi a kavitaci
* renovace generátorů a elektromotorů
* povlaky tepelných bariér a bariér proti horké korozi

Automobilový průmysl

* povlaky tepelných bariér (díly spalovacího motoru – píst, hlavaválce, vložka, ventily)
* povlaky odolné proti opotřebení (synchronní kroužky, čepy klikových hřídelí, vačky, čepy) samomazné a kluzné povlaky The new functional sketches

Letecký průmysl

* tepelné bariéry (horké díly leteckých motorů – spalovací komory, lopatky) povlaky těsnění a ucpávek náhrada tvrdého chromování

Sklářský průmysl

* nástřiky pracovních ploch sklářských forem a trnů namáhaných abrazivním a tepelným účinkem skloviny

The new functional sketches